Logo

CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A L'APLICACIÓ MÒBIL SPOTTER.BIKE I ACCÉS DES DISPOSITIUS MÒBILS

1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d'Ús de l'aplicació mòbil Spotter.bike titularitat de USEFUL INVENTIONS, SL amb domicili social a Sort, (Lleida, 25560), Avinguda Generalitat nº 13 baixos i CIF nombre B25718644, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Secció 8, Foli 25038. USEFUL INVENTIONS, S.L. es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment. Les presents Condicions d'Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis de l'aplicació, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de les condicions generals d'ús, a les seves pròpies particulars d'ús (d'ara endavant les Condicions Particulars). L'empresa podrà, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, realitzar canvis en aquestes Condicions i, tant si hi ha consentiment exprés com si no, si l'usuari continua utilitzant el Servei després de la publicació, això implica l'acceptació i assumpció dels mateixos . En cas que no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'ús o de la Política de Privacitat, podrà renunciar deixant d'utilitzar el Servei. L'accés i descàrrega de l'aplicació és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. La descàrrega i ús de l'aplicació atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant, l'Usuari ') i implica la lectura, entesa i acceptació de tots els termes i condicions recollides per aquesta.

1.1 Ús de l'aplicació mòbil i els seus serveis

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts per aquesta aplicació mòbil serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat. L'usuari es compromet a utilitzar aquesta aplicació mòbil i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús, i les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts de l'aplicació mòbil ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial , o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable. En particular, l'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús i, si escau les Condicions Particulars que li siguin d'aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa d'Internet.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per això.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts dels Portals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals oa tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

1.2. Propietat Intel·lectual i Industrial

USEFUL INVENTIONS, S.L. es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, pel que fa al contingut i disseny de l'aplicació. Tots els continguts de la mateixa, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat d'USEFUL INVENTIONS , SL, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de USEFUL INVENTIONS, SL, sense que pugui entendre que la descàrrega, accés i ús de l'aplicació li atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

1.3. Exclusió de garanties. Responsabilitat

USEFUL INVENTIONS, S.L. no garanteix que l'aplicació mòbil tingui en tot moment disponibilitat d'accés i continuïtat en el funcionament de la mateixa i dels seus serveis. Conseqüentment, davant la indisponibilitat, fallades d'accés o falta de continuïtat d'aquests i els seus serveis, no serà responsable, amb els límits establerts en l'Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'usuari de l'aplicació mòbil. L'ús de Spotter.Bike no implica l'obligació de declaració o garantia respecte a l'exactitud, fiabilitat, integritat, vigència del contingut i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris, sobre els resultats que hagin d'obtenir i del seu contingut. Qualsevol ús de l'aplicació de Spotter.Bike i del seu contingut corre per compte i risc de l'usuari. Spotter.Bike pot efectuar modificacions de forma periòdica i en qualsevol moment. Part del contingut present en l'aplicació Spotter.Bike pot estar subministrat per terceres parts, i Spotter.bike no assumeix cap responsabilitat respecte a aquest contingut. La descàrrega, accés i ús de l'aplicació mòbil Spotter.Bike no implica l'obligació de garantir la prestació del servei sense errors, ni l'absència de virus informàtics o altres elements nocius en els seus servidors. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disposició d'eines adequades per detectar i desinfectar programes informàtics nocius. Si l'ús de l'aplicació Spotter.Bike o el contingut per part de l'usuari provoca la necessitat de reparar o substituir els seus equips, o bé una pèrdua de beneficis o dades, USEFUL INVENTIONS, S.L. no assumirà la responsabilitat d'aquests costos. USEFUL INVENTIONS, S.L. no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació que és subministra a través de l'aplicació mòbil, ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en l'aplicació. USEFUL INVENTIONS, S.L. respondrà exclusivament de l'aplicació mòbil i dels serveis que presti per si mateix i dels continguts directament originats per l'aplicació i identificats amb el seu copyright, fins al límit permès per la llei. Es renuncia a totes les garanties, incloses sense limitació, la garantia de comercialitat, la garantia de no infracció de drets de propietat o de terceres parts, i la garantia d'adequació per a un fi determinat.

1.4. Renúncia de la indemnització de certs danys

L'ús de l'aplicació mòbil Spotter.Bike i del seu contingut corre per compte i risc de l'usuari. En cas d'insatisfacció amb qualsevol part de l'aplicació mòbil Spotter.Bike i del seu contingut, o amb aquestes condicions, ha de deixar d'utilitzar l'aplicació mòbil Spotter.Bike. En cap cas USEFUL INVENTIONS, S.L. ni terceres parts que col·laborin en l'aplicació mòbil seran responsables en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels dispositius de l'usuari no sigui l'adequada per permetre el correcte ús dels serveis prestats per, ni de qualsevol altre dany provocat per l'ús o la impossibilitat d'ús de l'aplicació mòbil Spotter.Bike i del seu contingut, ja estigui basat en garantia, contracte, greuge o qualsevol altra teoria legal, tant si s'ha informat a USEFUL INVENTIONS, S.L. o no sobre la possibilitat que es produeixin aquests danys.

1.5. Indemnizació

L'usuari accepta defensar, si escau, indemnitzar i eximir de tota responsabilitat a USEFUL INVENTIONS, S.L. i els seus responsables, directors i empleats davant qualsevol reclamació, dany o demanda, inclosos sense limitació els honoraris raonables en concepte de serveis legals i de comptabilitat que sorgeixin (I) de l'incompliment d'aquestes Condicions d'ús per part de l'usuari, (II) del seu ús i accés al servei, incloent qualsevol dada o contingut transmès o rebut per l'usuari (III) de la seva violació de qualsevol dret de tercers, incloent sense limitació qualsevol dret de privacitat o drets de propietat intel·lectual, (IV) la violació de qualsevol llei, norma o regulació, (V) qualsevol reclamació o danys que sorgeixin com a resultat de qualsevol del seu contingut l'usuari o qualsevol altra que s'envia a través del seu compte, o (VI) l'accés per terceres parts i l'ús del servei amb el seu únic nom d'usuari i contrasenya.

1.6. Conducta dels Usuaris

UUSEFUL INVENTIONS, S.L. no garanteix que els Usuaris de la present aplicació mòbil utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d'aplicació. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través de la mateixa. USEFUL INVENTIONS, S.L. no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a través de l'aplicació ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en l'aplicació.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

USEFUL INVENTIONS, S.L. desitja posar en coneixement dels usuaris i clients de l'aplicació, la política duta a terme pel que fa al tractament de totes les dades de caràcter personal que per la utilització de les funcions de l'aplicació es facilitin a l'empresa.

2. 1 Identificació del responsable del fitxer

USEFUL INVENTIONS, S.L. amb domicili social a Sort (Lleida, 25560), Avinguda Generalitat nº 13 baixos i CIF nombre B25718644, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Secció 8, Full 25038, informa als usuaris i clients de l'aplicació de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals el responsable del qual és USEFUL INVENTIONS, SL

2.2 Finalitat del fitxer

Totes les dades que es sol·liciten als usuaris i clients a través de l'aplicació per a dispositius mòbils seran necessaris per a prestar el servei objecte del servei en virtut del qual s'ha procedit a la descàrrega i instal·lació de l'aplicació en els corresponents dispositius.

2.3 Consentiment

La utilització de l'aplicació donarà lloc al tractament de dades de caràcter personal que USEFUL INVENTIONS, SL, si escau, dur a terme d'acord amb les normes i procediments interns establerts a l'efecte, que són coneguts pels clients i usuaris autoritzats per aquests. USEFUL INVENTIONS, SL, a l'empara del que preveu l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà subcontractar amb altres empreses o professionals l'execució material de totes o alguna de les prestacions de serveis sense que en cap cas aquesta comunicació constitueixi una cessió de dades, garantint als clients i usuaris de l'aplicació que les dades facilitades no s'aplicaran ni utilitzaran amb una finalitat diferent a l'establert.

2.4 Garantia i Protecció de Dades

En el tractament de les dades de caràcter personal USEFUL INVENTIONS, SL es compromet a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques dels fitxers i, especialment, el seu honor i la seva intimitat familiar i personal, obligant-se en aquest sentit, a efectuar el corresponent tractament de dades d'acord amb la normativa vigent en cada moment ia guardar el més absolut secret en relació amb la informació lliurada pels clients i usuaris. Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es faran servir per a altres finalitats que no es troben aquí recollides o, si escau, per un altre document o contracte que vinculés a ambdues parts amb condicions particulars. USEFUL INVENTIONS, SL, excepte consentiment exprés per part dels usuaris i clients, no realitzarà cessions ni comunicacions de dades que no estiguin previstos a l'article 11.2 LOPD.

2.6 Qualitat de les dades

Els usuaris i clients hauran de vetllar pel compliment de totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades que es comuniquin a través de l'aplicació hauran de ser exactes i posades al dia sent d'exclusiva responsabilitat dels clients i usuaris l'actualització d'aquestes dades.

2.7 Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

USEFUL INVENTIONS, S.L. informa que els usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a contact@spotter.bike

2.8 Mesures de seguretat

USEFUL INVENTIONS, S.L. informa als usuaris i clients que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment USEFUL INVENTIONS, S.L. garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

2.9 Modificació de la política de privacitat

USEFUL INVENTIONS, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial.

3. VARIS

3.1 Modificacions

USEFUL INVENTIONS, S.L. es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

3.2 Menors d'edat

Amb caràcter general, per fer ús dels Serveis de la present aplicació mòbil els menors han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la present aplicació mòbil pels menors al seu càrrec.

3.3 Durada i terminació

La prestació dels serveis i / o continguts d'aquesta aplicació mòbil té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, USEFUL INVENTIONS, SL està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i d'aquesta aplicació mòbil i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

3.4 Llei i jurisdicció

Les qüestions relatives a les condicions d'ús i Política de Privacitat, així com totes aquelles qüestions que radiquen i tinguin relació en part o en la seva totalitat amb els serveis subministrats a través de l'aplicació, es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tremp.